Societas Apostolatus Catholici

Milosrdenstvo

“Pamätaj, dcéra moja, že moje Srdce je milosrdenstvo samo. Z tohto mora milosrdenstva sa vylievajú milosti na celý svet (…). Túžim, aby tvoje srdce (bolo) príbytkom môjho milosrdenstva. Túžim, aby sa toto milosrdenstvo vylialo na celý svet skrze tvoje srdce. Ktokoľvek sa priblíži ku tebe, nech neodíde bez tejto dôvery v moje milosrdenstvo, ktorú tak veľmi túžim dať dušiam” (1777).

Ak duša nekoná skutky milosrdenstva akýmkoľvek spôsobom” – pripomínal Pán Ježiš evanjeliovú myšlienku – “nedosiahne moje milosrdenstvo v deň súdu. Ó, keby si duše vedeli zhromažďovať večné poklady, neboli by súdené, svojím milosrdenstvom by predbiehali môj súd” (1317).
“Žiadam (…) skutky milosrdenstva, ktoré sa majú konať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa toho zbaviť, ani sa vyhovoriť, ani z toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je viditeľným dôkazom lásky ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu česť.” (742).

READ MORE


SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

“Chcem, aby tento obraz (…) bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Velkej noci.

Táto nedeľa má byť sviatkom Milosrdenstva (49). Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol útočišťom a úkrytom pre všetky duše, a zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň sú otvorené hlbiny môjho milosrdenstva, vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňuo môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie hriechov i trestov. V ten deň sú otvorené všetky Božie riečištia, cez ktoré prúdia milosti, nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (699). Tento Sviatok pramení v hÍbke (môjho milosrdenstva) pre útechu celého sveta (1517) a prijímam ho s mojím najväčším zmilovaním” (420).

READ MORE


ŠÍRENIE ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

“Všetky duše, ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu a povzbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo, nepocítia strach v hodine smrti. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom boji” (1540).


“Všetky duše, ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu a povzbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo, nepocítia strach v hodine smrti. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom boji” (1540).

READ MOREDôvera

“Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím duša viac dôveruje, tým viac dostane. Duše s bezhraničnou dôverou sú pre mňa velkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (1578). Duša, ktorá sa zverí môjmu milosrdenstvu, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám (1273). Žiadna duša, ktorá vzývala moje milosrdenstvo sa nesklamala, ani nebola zahanbená. Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá sa spoľahla na moju dobrotu” (1541).

“Túžim udeliť nepochopiteľné milosti dušiam, ktoré dúfajú v moje milosrdenstvo” – sľúbil Pán Ježiš (687). Nech sa priblížia k moru môjho milosrdenstva s veľkou dôverou: hriešnici dosiahnu ospravedlnenie, a spravodliví sa upevnia v dobrom. Kto vkladá nádej v moje milosrdenstvo, tomu v hodine smrti naplním dušu mojím Božím pokojom” (1520).

READ MORE


Korunka

Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetujeme Bohu Otcu “Telo a Krv, Dušu i Božstvo” Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou, ktorú zložil na kríži za vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu jeho “najmilšieho Syna”, odvolávame sa na najmocnejší argument, pre ktorý môžeme byť vyslyšaní. Prosíme o milosrdenstvo “pre nás i celý svet”. Slovo “nás” označuje toho, kto sa modlí korunku, ale aj tých, za ktorých sa túžime, alebo máme modliť. Na druhej strane “celý svet” – to sú všetci ľudia žijúci na zemi, aj duše trpiace v očistci. Keď sa modlíme slovami tejto korunky, konáme skutok lásky k blížnemu, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme obdržali milosti.

“Keď sa budete modliť túto korunku” – sľúbil Pán Ježiš – “rád vám dám všetko, o čo ma budete prosiť” (1541) a dodal: “ak to (…) bude v zhode s mojou vôľou” (1731). Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. Môžu ich vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. “Kňazi” – povedal Ježiš – “ju budú podávať hriešnikom ako poslednú nádej. Hoci by bol hriešnik čo ako zatvrdilý, ak len raz vypovie túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva” (687). Aspoň raz, ale v postoji zhodnom s obsahom modlitby, a predovšetkým s vierou, dôverou a v pokore, s úprimnou a hlbokou ľútosťou za hriechy.

READ MORE


OBRAZ 

OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.”Dávam ľuďom nádobu s ktorou majú prichádzať po milosti k prameňu milosrdenstva. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem v Teba (327). Cez tento obraz sa bude udeľovať veľa milostí pre duše, a preto nech má k nemu prístup každá duša (570). Sľubujem, že duša, ktorá bude uctievať tento obraz, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť v hodine smrti ju budem sám chrániť ako svoju chválu (48).

“Svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. Tieto dva lúče vyšli z hÍbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce Srdce bolo kopijou prerazené na kríži”(299).

“Šťastný, kto bude žiť v ich svetle lebo ho nezasiahne spravodlivá Božia ruka” (299).

READ MORE


NOVÉNA

“Túžim aby si tých deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu a úľavu, a všetku milosť, ktorú potrebujú v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho Srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca (…). Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše.”

READ MORE