Societas Apostolatus Catholici

Pallotti

„Vincent Pallotti bol zvestovateľom budúcnosti… Takmer o storočie predbehol prichádzajúcu skutočnosť. Práve v ľuďoch, žijúcich vo svete, doteraz pasívnych, ospalých, bojazlivých a neschopných vyjadriť sa, je skrytá veľká energia služby dobru. Svätec zaklopal na svedomie svetských ľudí, ako sa klope na dvere.“ (pápež Pavol VI.)
Vincent Pallotti mal dar pomenovať veci jasne a pochopiteľne: „Všetko je v poriadku, ak je to tak, ako to chce Boh. Božia vôľa je pokrmom, ktorý nasycuje.“

„Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh, od ktorého pochádza každé dobro.“

„Treba žiť v ustavičnom a dôvernom spojení s Bohom, hľadať Boha vo všetkých veciach, lebo on je vo všetkom vďaka svojej nesmiernosti.“

„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok, tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“

SPOLOČNOSŤ KATOLÍCKEHO APOŠTOLÁTU – PALLOTÍNI
SOCIETAS APOSTOLATUS CATHOLICI (SAC)

Kňazi a bratia pallotíni sú medzinárodnou spoločnosťou apoštolského života, rozvetvenou na piatich kontinentoch.
Súčasne je integrálnou časťou Združenia katolíckeho apoštolátu, založeného sv. Vincentom Pallottim. Cieľom
SAC je slúžiť apoštolskému poslaniu Cirkvi vo svete, oživovať vieru a rozpaľovať lásku u všetkých členov Božieho
ľudu, ako aj šíriť vieru a lásku na celom svete, aby čo najskôr nastal jeden ovčinec a jeden pastier (porov. Jn 10, 16).
Spoločnosť chce budiť a prehlbovať u všetkých veriacich povedomie o ich apoštolskom povolaní a povzbudzovať
ich k aktívnej účasti na poslaní Cirkvi. Snaží sa prispieť k jednote všetkých kresťanov a hlásať posolstvo spásy, aby
sa Cirkev stala čoraz viac symbolom jednoty a spásy pre celý svet.

Zkladateľ – sv. Vincent Pallotti

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu založil taliansky kňaz sv. Vincent Pallotti (21. 4. 1795 – 22. 1. 1850), ktorý celý svoj život prežil v Ríme. Obdobie, v ktorom žil, bolo poznačené nielen Francúzskou revolúciou, zjednocovaním Talianska, ale aj rôznymi epidémiami. Pallotti chcel byť „všetkým pre všetkých“, čo v praxi znamenalo, že do svojej opatery zahrnul širokú skupinu ľudí. Od roku 1819 pôsobil ako profesor dogmatickej teológie na univerzite La Sapienza, bol vyhľadávaným spovedníkom. Spovedal dokonca kardinálov aj pápežov. Trinásť rokov bol spirituálom rímskeho kňazského seminára. Zakladal večerné školy pre mládež, navštevoval vojenské kasárne, počas epidémie zriadil sirotinec Božieho milosrdenstva pre dievčatá, ktoré prišli o rodičov
a príbuzných. Bol pastierom a lekárom duší, priateľom chudobných ľudí a nadšeným pro pagátorom zahraničných misií. V priebehu desiatich rokov svojho pôsobenia pri Kostole Ducha Svätého získal titul apoštol Večného mesta. Kázal dokonca aj na námestiach Ríma. Jeho posluchá či boli náhodní okoloidúci, ktorí sa zastavovali zo zvedavosti. Ľahko si získaval srdcia poslucháčov. Oslovoval ich svojou jednoduchosťou, angažovanosťou a zápalom. Vždy bol dobre pripravený a vyžarovala z neho svätosť. Obľúbenou témou jeho rozjímaní bolo Božie milosrdenstvo. Hriešnici sa obracali pod vplyvom jeho slov, oživovala sa ich viera. Viedol duchovné obnovy pre všetkých: pre významné osobnosti v Ríme, inteligenciu, mládež, ale i jednoduchých ľudí. Keď počas oktávy Zjavenia Pána v roku 1850 spovedal, uvidel úbožiaka, ktorý sa triasol od zimy. Pallotti mu daroval svoj plášť a sám prechladol. Silný zápal pľúc zapríčinil jeho smrť. Zomrel 22. januára 1850 vo veku 54 rokov.

Pallotíni na Slovensku

Na Slovensku pôsobili pallotíni už pred druhou svetovou vojnou v Handlovej. Ich činnosť bola násilne prerušená počas totalitného režimu. V roku 1992 svoju činnosť na Slovensku obnovili, odpovedajúc na pozvanie J. E. Mons. Františka Tondru, ktorý chcel svoju diecézu obohatiť charizmou rehoľného života. V roku 1993 prišli medzi veriacich do farnosti v Smižanoch. V tom istom roku J. E. Mons. Rudolf Baláž zveril pallotínom farnosť Predajná. V rokoch 1999 až 2015 bol Spoločnosti katolíckeho apoštolátu zverený kláštorný komplex a farnosť v Hronskom Beňadiku.
V Spišskej Novej Vsi na sídlisku Západ vo farnosti Smižany vybudovali pallotíni rekolekčný dom s kostolom, ktorý bol v roku 2009 posvätený a stal sa diecéznou Svätyňou Božieho milosrdenstva. Pallotíni v roku 2010 erigovali komunitu v Michalovciach a v mestskej časti Stráňavy spravujú Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Misijnej animácii slúži dom pallotínov v Bratislave – Karlovej Vsi. Členovia erigovanej komunity v Bratislave vykonávajú pastoračnú službu v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch. Slovenská delegatúra Spoločnosti katolíckeho apoštolátu plní rôznorodé pastoračné úlohy. Kňazi popri farskej pastorácii rozvíjajú početné diela v súlade s pallotínskou charizmou.


Čo robíme?

V súlade s charizmou Spoločnosti katolíckeho apoštolátu je apoštolská práca pallotínov rôznorodá.
Pallotíni vo svete:
pracujú ako dušpastieri farností
pracujú ako dušpastieri akademickej mládeže
pracujú s modlitebnými skupinami ako sú oázy, miništranti, neokatechumenát, večeradlo
starajú sa o ťažko chorých
zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami
pallotínov možeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj pri práci s väzňami
vedú duchovné cvičenia
zaoberajú sa misiami
organizujú pešie púte ako aj zahraničné púte do rôznych bazilík a svätých miest na svete
kňazi a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých školách
pôsobia v oblastiach tlačiarenských a vydavateľských
pracujú v dielňach, v oblasti poľnohospodárskej, v záhradách, vrátniciach, sakristiách ako aj na misiách

Pallotíni na Slovensku:
podporujú misijné krajiny prostredníctvom Misijného sekretariátu
šíria úctu k Božiemu milosrdenstvu
vydávajú časopisy Apoštol Božieho milosrdenstva, Echo z misií
starajú sa o výstavu pápežských darov Jána Pavla II., ktorá je situovaná v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi
vedú duchovné cvičenia o Božom Milosrdenstve vo farnostiach ako aj v rekolekčnom dome v Spišskej N. Vsi
zaoberajú sa mládežou – organizujú oázy, kurzy a súťaže pre miništrantov
vydávajú a distribuujú knihy 
pracujú vo farskej pastorácii